Terug

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Informatie uitklapper, klik om te openen

1.    Het Universitair Medisch Centrum Utrecht, een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de WHW (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek), is statutair gevestigd te Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht, handelsregisternummer 000023527250.

2.    Voor vragen en informatie over de via deze webshop aangeboden dienstverlening door UMC Utrecht kunt u contact opnemen via de contactgegevens die worden weergegeven bij elk product/evenement.

Toepasselijkheid en uitleg algemene voorwaarden uitklapper, klik om te openen

3.    Deze algemene voorwaarden van UMC Utrecht zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen met u in het kader van de dienstverlening door UMC Utrecht aan u die via de webshop tot stand zijn gekomen.

4.    In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse en Engelse versie van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse versie bindend.

5.    De toepasselijkheid van artikel 6:227b (1) BW, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in e-commerce transacties, en van artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop e-commerce transacties worden gesloten, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten als u handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

6.    De rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door en uitgelegd naar Nederlands recht. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Inhoud van de overeenkomst uitklapper, klik om te openen

7.    UMC Utrecht organiseert activiteiten zoals congressen, cursussen en bijeenkomsten en regelt daarvoor de locatie, logistiek en de planning. UMC Utrecht kan hierbij derde partijen inschakelen. In dat geval is UMC Utrecht niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van die derde partij(en). Voor de inhoudelijke invulling van deze activiteiten schakelt UMC Utrecht mogelijk derde partijen in met kennis en ervaring ten aanzien van het thema van de activiteit. Zij hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de inhoud van hun bijdrage.

8.    UMC Utrecht staat ervoor in dat de activiteit waarvoor u zich hebt ingeschreven beantwoordt aan de overeenkomst; dat wil zeggen dat UMC Utrecht ervoor instaat dat de activiteit verloopt volgens de aangegeven planning en de inhoud past binnen het aangegeven thema.

9.    De activiteit vindt plaats in de taal zoals vermeld in de productomschrijving.

Totstandkoming, archivering, laten en duur van de overeenkomst uitklapper, klik om te openen

10.    U kunt zich inschrijven voor een activiteit van UMC Utrecht via de webshop van UMC Utrecht. Indien dit is aangegeven op de website van UMC Utrecht of in een informatiefolder van een bepaalde activiteit, kunt u tevens een ingevuld inschrijfformulier per post aan UMC Utrecht sturen.

11.    Naar keuze kunt u, afhankelijk van de taal van de activiteit, gebruikmaken van een Nederlandstalig of een Engelstalig inschrijfformulier.

12.    Nadat UMC Utrecht uw inschrijving heeft ontvangen (elektronisch of per post), ontvangt u van UMC Utrecht een schriftelijke bevestiging. Onder schriftelijk is begrepen per email.

13.    Uw inschrijving is definitief nadat UMC Utrecht uw betaling heeft ontvangen.

14.    UMC Utrecht bewaart de bevestiging van uw inschrijving tot het moment dat de activiteit waarvoor u zich hebt ingeschreven is afgelopen en UMC Utrecht uw volledige betaling heeft ontvangen. U kunt om een kopie van uw bevestiging verzoeken.

15.    De overeenkomst eindigt na afloop van de activiteit waarvoor u zich hebt ingeschreven of na ontvangst van uw betaling, mocht dat later zijn.

Betaling uitklapper, klik om te openen

16.    U kunt voorafgaand aan uw inschrijving betalen via ideal en creditcard. In uitzonderlijke gevallen kunt u een factuur ontvangen van UMC Utrecht. Dit gaat echter niet via de webshop, maar via rechtstreeks contact met UMC Utrecht.

17.    Als u een factuur ontvangt, dient u de factuur te betalen binnen een betalingstermijn van 30 dagen of binnen de termijn zoals die is vermeld in de factuur als daarop een afwijkende termijn staat vermeld.

Annulering uitklapper, klik om te openen

18.    Annuleringsvoorwaarden van een activiteit worden weergegeven bij de voorwaarden van de activiteit zelf.

19.    UMC Utrecht mag een activiteit annuleren in geval van overmacht.

Verzekeringen en aansprakelijkheid uitklapper, klik om te openen

20.    UMC Utrecht is niet aansprakelijk voor de door u al gemaakte reis- en verblijfkosten als een activiteit door u of door UMC Utrecht wordt geannuleerd. U wordt aangeraden hiervoor een annuleringsverzekering af te sluiten.

21.    UMC Utrecht is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen of voor door u gemaakte zorgkosten. U wordt aangeraden om zelf een zorg- en reisverzekering af te sluiten.

22.    UMC Utrecht heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De meest recente gegevens kunt u opvragen bij UMC Utrecht.

23.    De totale aansprakelijkheid van UMC Utrecht voor een specifieke aanspraak is beperkt tot het bedrag dat uitbetaald wordt op basis van de aansprakelijkheidsverzekering voor die aanspraak, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. UMC Utrecht is niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade (waaronder winstderving, verlies van omzet, gemiste besparingen en verlies aan goodwill) en voor aanspraken in de Verenigde Staten en Canada.

24.    U stemt er onherroepelijk mee in dat UMC Utrecht derden heeft ingeschakeld en kan inschakelen voor eigen of voor uw rekening en op eigen naam of op uw naam om producten en diensten te leveren onder de voorwaarden van die derde. Als u UMC Utrecht aansprakelijk stelt voor handelen of nalaten van een derde, mag UMC Utrecht (naar eigen keuze) tegen u: (i) haar eigen verweermiddelen inroepen en/of (ii) de verweermiddelen inroepen die de betrokken derde inroept of zou kunnen inroepen tegen UMC Utrecht of u.

25.    Elektronische communicatie is niet veilig en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd worden geleid, bijvoorbeeld door virussen en spam filters. UMC Utrecht is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een dergelijke omstandigheid.

26.    Uw schadevergoedingsvorderingen verjaren twee maanden nadat u bekend bent geworden met de betreffende schade en UMC Utrecht als aansprakelijke persoon, tenzij deze eerder vervallen of verjaren op basis van toepasselijk recht.

Klachten uitklapper, klik om te openen

27.    In geval van klachten over de dienstverlening van UMC Utrecht kunt u via de contactgegevens die worden weergegeven bij elk product/evenement contact opnemen.

28.    Op eventuele klachten zo UMC Utrecht snel mogelijk reageren en alles in het werk stellen om een bevredigende oplossing te vinden.

UMC Utrecht, 18 September 2017.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

webwinkel.umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet